Blahoslavenství

Blahoslavenství máme v Písmu u Matouše a Lukáše (viz. dole). Marek (3,13) zmiňuje jen výstup na horu: “Vystoupil na horu a zavolal k sobě ty, které si vyvolil; i přišli k němu.

V kralickém překladu “blahoslavený” = nejen o posmrtném životě, ale i o způsobu života obecně, pro vstup do království nebeského. = blessed, happy

U Lk Ježíš přichází z hory, podoba s Mojžíšem.


Mt 5,3-12

3 Blahoslavení, kdo mají duši chudého, neboť jejich je nebeské království.
3 „Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské.

3 “Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven.
3 Μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι, ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

= těm, kdo z Ducha zvolili chudobu

1) reduced to beggary, begging, asking alms
2) destitute of wealth, influence, position, honour; poor, needy
3) lacking in anything as respects their spirit; destitute of wealth of learning andintellectual culture which the schools afford

1) the third person of the triune God, the Holy Spirit
2) the rational spirit, the power by which the human being feels, thinks, decides
4) the disposition or influence which fills and governs the soul of any one

5 Blahoslavení zarmoucení, neboť oni budou potěšeni.
4 Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni.

4 “Blessed are those who mourn, for they shall be comforted.
4 μακάριοι οἱ πενθοῦντες, ὅτι αὐτοὶ παρακληθήσονται.

mourn = truchlit nad kým/čím, oplakávat koho/co
Iz 61,1-4; Jan 16,20

4 Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou za úděl zemi.
5 Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví.

5 “Blessed are the gentle, for they shall inherit the earth.
5 μακάριοι οἱ πραεῖς, ὅτι αὐτοὶ κληρονομήσουσιν τὴν γῆν.

1) mildness of disposition, gentleness of spirit, meekness
meek = pokorný, mírný, trpělivý
Ž 37,11, Ga 5,23

6 Blahoslavení, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.
6 Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.

6 “Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied.
6 μακάριοι οἱ πεινῶντες καὶ διψῶντες τὴν δικαιοσύνην, ὅτι αὐτοὶ χορτασθήσονται.

Iz 55,1; Iz 32,6-7; Iz 58,6-7.9-10; Ez 18,7; Ž 37,16-19; Ž 107,9

7 Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství.
7 Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství.

7 “Blessed are the merciful, for they shall receive mercy.
7 μακάριοι οἱ ἐλεήμονες, ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται.

milosrdný, shovívavý soud ap.
Jk 2,13

8 Blahoslavení čistého srdce, neboť oni uvidí Boha.
8 Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha.

8 “Blessed are the pure in heart, for they shall see God.
8 μακάριοι οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ, ὅτι αὐτοὶ τὸν θεὸν ὄψονται.

1) clean, pure;
1a) like a vine cleansed by pruning and so fitted to bear fruit
1b) in a levitical sense; the use of which is not forbidden; ethically
1c) free from corrupt desire, from sin and guilt; free from every admixture of what is false, sincere genuine; blameless, innocent

1) denotes the centre of all physical and spiritual life
2) the centre and seat of spiritual life; the soul or mind, as it is the fountain and seat of the thoughts, passions, desires, appetites, affections, purposes, endeavours; of the understanding, the faculty and seat of the intelligence; of the will and character; of the soul so far as it is affected and stirred in a bad way or good, or of the soul as the seat of the sensibilities, affections, emotions, desires, appetites, passions

Ž 24,3-4

9 Blahoslavení, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni Božími syny.
9 Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími.

9 “Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God.
9 μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί, ὅτι |αὐτοὶ| υἱοὶ θεοῦ κληθήσονται.

Žd 12,14

10 Blahoslavení pronásledovaní pro spravedlnost, neboť jejich je nebeské království.
10 Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské.

10 “Blessed are those who have been persecuted for the sake of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven.
10 μακάριοι οἱ δεδιωγμένοι ἕνεκεν δικαιοσύνης, ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

1) in a broad sense: state of him who is as he ought to be, righteousness, the condition acceptable to God; the doctrine concerning the way in which man may attain a state approved of God; integrity, virtue, purity of life, rightness, correctness of thinking feeling, and acting 2) in a narrower sense, justice or the virtue which gives each his due

1P 3,14

11 Blahoslavení jste, když vás budou urážet, pronásledovat vás a vylhaně vám kvůli mě připisovat všemožné špatné vlastnosti.
11 Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně.

11 “Blessed are you when people insult you and persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of Me.
11 μακάριοι ἐστε ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς καὶ διώξωσιν καὶ εἴπωσιν πᾶν πονηρὸν καθ᾿ ὑμῶν [ψευδόμενοι] ἕνεκεν ἐμοῦ.

1P 4,14

12 Radujte se a plesejte, neboť hojná bude vaše odměna v nebesích: tak pronásledovali již vaše předchůdce, proroky.
12 Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích; stejně pronásledovali i proroky, kteří byli před vámi.

12 Rejoice and be glad, for your reward in heaven is great; for in the same way they persecuted the prophets who were before you.
12 χαίρετε καὶ ἀγαλλιᾶσθε, ὅτι ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τοῖς οὐρανοῖς· οὕτως γὰρ ἐδίωξαν τοὺς προφήτας τοὺς πρὸ ὑμῶν.

Mt 23,37; Sk 7,52; Žd 11,37-38; Jk 5,10


Blahoslavenství Lk 6,20-26

20 A on se zahleděl na své učedníky a říkal: ” Blahoslavení, vy chudí, neboť vaše je království Boží.
20 Ježíš pohlédl na učedníky a řekl: „Blaze vám, chudí, neboť vaše je království Boží.

20 Then he looked up at his disciples and said: “Blessed are you who are poor, for the kingdom of God belongs to you.
20 Καὶ αὐτὸς ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ εἰς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ ἔλεγεν· Μακάριοι οἱ πτωχοί, ὅτι ὑμετέρα ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ.

Iz 61,1; Jk 2,5

21 Blahoslavení, kdo nyní hladovíte, neboť budete nasyceni. Blahoslavení, kdo nyní pláčete, neboť se budete smát.
21 Blaze vám, kdo nyní hladovíte, neboť budete nasyceni. Blaze vám, kdo nyní pláčete, neboť se budete smát.

21 Blessed are you who hunger now, for you shall be satisfied. Blessed are you who weep now, for you shall laugh.
21 μακάριοι οἱ πεινῶντες νῦν, ὅτι χορτασθήσεσθε. μακάριοι οἱ κλαίοντες νῦν, ὅτι γελάσετε.

Ž 126,5-6; Iz 61,3; Jr 31,25; Zj 7,16-17

22 Blahoslavení jste, když vás lidé budou nenávidět, když vás vyobcují a když kvůli Synu člověka potupí a jakožto hanebné zavrhnou vaše jméno.
22 Blaze vám, když vás lidé budou nenávidět a když vás vyloučí, potupí a vymažou vaše jméno jako proklaté pro Syna člověka.

22 “Blessed are you when people hate you, and when they exclude you and insult you and reject you as evil on account of the Son of Man!
22 μακάριοι ἐστε ὅταν μισήσωσιν ὑμᾶς οἱ ἄνθρωποι καὶ ὅταν ἀφορίσωσιν ὑμᾶς καὶ ὀνειδίσωσιν καὶ ἐκβάλωσιν τὸ ὄνομα ὑμῶν ὡς πονηρὸν ἕνεκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου·

1) in a bad sense: to exclude as disreputable

1) full of labours, annoyances, hardships; pressed and harassed by labours
2) bad, of a bad nature or condition; in an ethical sense: evil wicked, bad

Jan 15,19.17,14; 1P 4,14
Lk 11,47-51; Sk 7,51-52

23 V ten den se radujte a jásejte, neboť hle, vaše odměna v nebi bude veliká. Právě takhle totiž jejich otcové nakládali s proroky.
23 Veselte se v ten den a jásejte radostí; hle, máte hojnou odměnu v nebi. Vždyť právě tak jednali jejich otcové s proroky.

23 Be glad in that day and leap for joy, for behold, your reward is great in heaven. For in the same way their fathers used to treat the prophets.
23 χάρητε ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ καὶ σκιρτήσατε, ἰδοὺ γὰρ ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τῷ οὐρανῷ· κατὰ τὰ αὐτὰ γὰρ ἐποίουν τοῖς προφήταις οἱ πατέρες αὐτῶν.

Lk 13,34; Sk 5,41; Sk 7,52; Žd 11,37-38; Jk 5,10

24 Ale běda vám, vy bohatí! Neboť vy svou útěchu máte.
24 Ale běda vám bohatým, vždyť vám se už potěšení dostalo.

24 But woe to you who are rich, for you are receiving your comfort in full.
24 Πλὴν οὐαὶ ὑμῖν τοῖς πλουσίοις, ὅτι ἀπέχετε τὴν παράκλησιν ὑμῶν.

1) wealthy, abounding in material resources

Lk 16,25; Jk 5,1-3
U Lukáše bohatí sledující jen vlastní prospěch:
Lk 1,53; 12,16; 14,12; 16,1.21-22; 18,23; 19,2; 21,1

25 Běda vám, kdo jste nyní nasyceni! Neboť budete hladovět. Běda vám, kdo se nyní smějete! Neboť budete plakat a naříkat.
25 Běda vám, kdo jste nyní nasyceni, neboť budete hladovět. Běda, kdo se nyní smějete, neboť budete plakat a naříkat.

25 Woe to you who are well-fed now, for you shall be hungry. Woe to you who laugh now, for you shall mourn and weep.
25 οὐαὶ ὑμῖν, οἱ ἐμπεπλησμένοι νῦν, ὅτι πεινάσετε. οὐαί, οἱ γελῶντες νῦν, ὅτι πενθήσετε καὶ κλαύσετε.

Jk 4,9

26 Běda, když všichni lidé o vás budou mluvit dobře! Právě takhle totiž jejich otcové nakládali s nepravými proroky.
26 Běda, když vás budou všichni lidé chválit; vždyť stejně se chovali jejich otcové k falešným prorokům.

26 Woe to you when all men speak well of you, for their fathers used to treat the false prophets in the same way.
26 οὐαὶ ὅταν ὑμᾶς |καλῶς| εἴπωσιν πάντες οἱ ἄνθρωποι· κατὰ τὰ αὐτὰ γὰρ ἐποίουν τοῖς ψευδοπροφήταις οἱ πατέρες αὐτῶν.

Jk 4,4


Odkazy

Iz 61,1-4
Duch Panovníka Hospodina je nade mnou. Hospodin mě pomazal k tomu, abych nesl radostnou zvěst pokorným, poslal mě obvázat rány zkroušených srdcem, vyhlásit zajatcům svobodu a vězňům propuštění, vyhlásit léto Hospodinovy přízně, den pomsty našeho Boha, potěšit všechny truchlící, pozvednout truchlící na Sijónu, dát jim místo popela na hlavu čelenku, olej veselí místo truchlení, závoj chvály místo ducha beznaděje. Nazvou je „Stromy spravedlnosti“ a „Sadba Hospodinova“ k jeho oslavě. Co bylo od věků v troskách, vybudují, postaví, co kdysi bylo zpustošeno, obnoví zničená města, zpustošená po celá pokolení.

Jan 16,20
Amen, amen, pravím vám, vy budete plakat a naříkat, ale svět se bude radovat; budete se rmoutit, ale váš zármutek se promění v radost.

Ž 37,11
Ale pokorní obdrží zemi a bude je blažit dokonalý pokoj.

Ga 5,22-23
Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací.

Iz 55,1
„Vzhůru! Všichni, kdo žízníte, pojďte k vodám, i ten, kdo peníze nemá. Pojďte, kupujte a jezte, pojďte a kupujte bez peněz a bez placení víno a mléko!

Jk 2,13
Na Božím soudu není milosrdenství pro toho, kdo neprokázal milosrdenství. Ale milosrdenství vítězí nad soudem.

Ž 24,3-4
Kdo vystoupí na Hospodinovu horu? A kdo stanout smí na jeho svatém místě? Ten, kdo má čisté ruce a srdce ryzí, ten, kdo nezneužije mou duši, ten, kdo nepřísahá lstivě.

Žd 12,14
Usilujte o pokoj se všemi a o svatost, bez níž nikdo nespatří Pána.

1P 3,14
Ale i kdybyste pro spravedlnost měli trpět, jste blahoslaveni. ‚Strach z nich ať vás neděsí ani nezviklá

1P 4,14
Jestliže jste hanobeni pro jméno Kristovo, blaze vám, neboť na vás spočívá Duch slávy, Duch Boží.

Mt 23,37
Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kdo byli k tobě posláni; kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti, tak jako kvočna shromažďuje kuřátka pod svá křídla, a nechtěli jste!

Sk 7,52
Byl kdy nějaký prorok, aby ho vaši otcové nepronásledovali? Zabili ty, kteří předpověděli příchod Spravedlivého, a toho vy jste nyní zradili a zavraždili.

Žd 11,37-38
Byli kamenováni, mučeni, řezáni pilou, umírali pod ostřím meče. Chodili v ovčích a kozích kůžích, trpěli nouzi, zakoušeli útisk a soužení. Svět jich nebyl hoden, bloudili po pouštích a horách, skrývali se v jeskyních a roklinách země.

Jk 5,10
Za příklad trpělivosti v utrpení si, bratří, vezměte proroky, kteří mluvili ve jménu Páně.

Iz 32,6-7
Vždyť bloud mluví bludy a jeho srdce páchá ničemnosti, dopouští se rouhání a scestně mluví proti Hospodinu. Hladovou duši nechává lačnou a žíznícímu neposkytne nápoj. Zbraně potměšilcovy jsou zhoubné, jen k mrzkostem radí, chce zničit utištěné klamnými slovy, když se ubožák dovolává práva.

Iz 58,6-7.9-10
Zdalipak půst, který já si přeji, není toto: Rozevřít okovy svévole, rozvázat jha, dát ujařmeným volnost, každé jho rozbít? Cožpak nemáš lámat svůj chléb hladovému, přijímat do domu utištěné, ty, kdo jsou bez přístřeší? Vidíš-li nahého, obléknout ho, nebýt netečný k vlastní krvi?
Tehdy zavoláš a Hospodin odpoví, vykřikneš o pomoc a on se ozve: ‚Tu jsem!‘ Odstraníš-li ze svého středu jho, hrozící prst a ničemná slova, budeš-li štědrý k hladovému a nasytíš-li ztrápeného, vzejde ti v temnotě světlo a tvůj soumrak bude jak poledne.“

Ez 18,7
[Spravedlivý] nikoho neutiskuje, dlužníkovi vrací jeho zástavu, nikoho neodírá, hladovému dává svůj chléb a nahého přikrývá rouchem,…

Ž 37,16-19
Lepší je to málo, co má spravedlivý, než bohatství mnoha svévolníků, neboť svévolníkům budou přeraženy paže, kdežto spravedlivé Hospodin vždy podepírá. Hospodinu jsou známy dny bezúhonných, jejich dědictví potrvá věčně. V čase zlém nebudou zahanbeni, najedí se dosyta i za dnů hladu.

Ž 107,9
[Hospodin] dosyta dal najíst lačným, hladovým dal plno dobrých věcí.

Jk 2,5
Poslyšte, moji milovaní bratří: Cožpak Bůh nevyvolil chudáky tohoto světa, aby byli bohatí ve víře a stali se dědici království, jež zaslíbil těm, kdo ho milují?

Ž 126,5-6
Ti, kdo v slzách sejí, s plesáním budou sklízet. S pláčem nyní chodí, kdo rozsévá, s plesáním však přijde, až ponese snopy.

Jr 31,25
Občerstvím duši znavenou a každou duši tesknící ukojím.

Zj 7,16-17
Již nebudou hladovět ani žíznit, ani slunce nebo jiný žár jim neublíží, neboť Beránek, který je před trůnem, je bude pást a povede je k pramenům vod života. A Bůh jim setře každou slzu z očí.

Jan 15,19;17,14
Kdybyste náleželi světu, svět by miloval to, co je jeho. Protože však nejste ze světa, ale já jsem vás ze světa vyvolil, proto vás svět nenávidí.
Dal jsem jim tvé slovo, ale svět k nim pojal nenávist, poněvadž nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa.

Lk 13,34
„Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kdo byli k tobě posláni, kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti, tak jako kvočna shromažďuje kuřátka pod svá křídla, a nechtěli jste!

Sk 5,41
A oni odcházeli z velerady s radostnou myslí, že se jim dostalo té cti, aby nesli potupu pro jeho jméno.

Jk 5,10
Za příklad trpělivosti v utrpení si, bratří, vezměte proroky, kteří mluvili ve jménu Páně.

Lk 16,25
Abraham řekl: ‚Synu, vzpomeň si, že se ti dostalo všeho dobrého už za tvého života, a Lazarovi naopak všeho zlého. Nyní on se tu raduje, a ty trpíš.

Jk 5,1-3
A nyní, vy boháči, plačte a naříkejte nad pohromami, které na vás přicházejí. Vaše bohatství shnilo, vaše šatstvo je moly rozežráno, vaše zlato a stříbro zrezavělo, a ten rez bude svědčit proti vám a stráví vaše tělo jako oheň. Nashromáždili jste si poklady – pro konec dnů!

Jk 4,9
Bědujte, naříkejte a plačte! Váš smích ať se obrátí v pláč a vaše radost v žal.

Jk 4,4
Proradná stvoření! Což nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem? Kdo tedy chce být přítelem světa, stává se nepřítelem Božím.

Lk 11,47-51
Běda vám! Stavíte pomníky prorokům, které zabili vaši otcové. Tak dosvědčujete a potvrzujete činy svých otců; oni proroky zabíjeli, vy jim budujete pomníky. Proto také Moudrost Boží pravila: Pošlu k nim proroky a apoštoly a oni je budou zabíjet a pronásledovat, aby tomuto pokolení byla připočtena vina za krev všech proroků prolitou od založení světa, od krve Ábelovy až po krev Zachariáše, který zahynul mezi oltářem a svatyní. Ano, pravím vám, tomuto pokolení bude přičtena vina.

Sk 7,51-52
Jste tvrdošíjní a máte pohanské srdce i uši! Nepřestáváte odporovat Duchu svatému, jako to dělali vaši otcové. Byl kdy nějaký prorok, aby ho vaši otcové nepronásledovali? Zabili ty, kteří předpověděli příchod Spravedlivého, a toho vy jste nyní zradili a zavraždili.

Lk 1,53
hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté poslal pryč s prázdnou.

Lk 12,16
Pak jim pověděl toto podobenství: „Jednomu bohatému člověku se na polích hojně urodilo. (celé…)

Lk 14,12
Tomu, kdo jej pozval, Ježíš řekl: „Dáváš-li oběd nebo večeři, nezvi své přátele ani své bratry ani příbuzné a bohaté sousedy, poněvadž oni by tě také pozvali a tak by se ti dostalo odplaty.

Lk 16,1.21-22
Svým učedníkům řekl: „Byl jeden bohatý člověk a ten měl správce, kterého obvinili, že špatně hospodaří s jeho majetkem.
a toužil nasytit se aspoň tím, co spadlo ze stolu toho boháče; dokonce přibíhali psi a olizovali jeho vředy. I umřel ten chudák a andělé ho přenesli k Abrahamovi; zemřel i ten boháč a byl pohřben. (celé…)

Lk 18,23
On se velice zarmoutil, když to slyšel, neboť byl velmi bohatý.

Lk 19,2
Tam byl muž jménem Zacheus, vrchní celník a veliký boháč; (celé…)

Lk 21,1
Ježíš pozoroval, jak bohatí vhazují své dary do chrámové pokladnice. (celé…)

Příspěvek byl publikován v rubrice Biblická východiska. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.