Archiv rubriky: Biblická východiska

Pro mě, jako učedníka Ježíše, je nejdůležitější mít s ním vztah. Jelikož momentálně neobchází mezi námi (Mt 9,15) a přestože nám seslal Ducha (Sk 2,18), jsou z lidské strany hlavní východiska dostupná přes poznávání jeho nauky. Tu nám zprostředkovává v jedné linii Magisterium a v jiné linii Písmo.

Bible, na rozdíl od Magisteria, není mimo jazykovou stránku svých překladů aktualizována. To znamená, že nám může unikat spousta podstatných reálií a souvislostí. To nám přináší jisté obtíže při pouhém čtení Bible.

Pochopení podstaty komplikovanějších částí textů jen výjimečně zprostředkovává přímo sám Duch. Poměrně spolehlivým řešením je dosti rozsáhlé a hluboké studium. Toho bohužel jako jednotlivci vlastně nejsme schopni, takže nám ho po částech obstarávají specializovaní odborníci.

Tady začíná má práce s Písmem. I po studiích na fakultě se snažím čerpat z různých dostupných komentářů a výkladů. Navíc se snažím kompilaci svých zdrojů zpřístupnit našemu biblickému společenství i případným internetovým čtenářům.

Biblická východiska osvětlená odbornými zdroji jsou jedna stránka studia Ježíšovy nauky. Nesmíme však zapomínat na subjektivní stránku čtení Písma. Každý z nás si do čteného promítá své zkušenosti, představy, postoje a touhy.

To není v zásadě špatně, jelikož nám to může pomoci v sebepoznání a taky to do jisté míry v reflexi našeho duchovního stavu. Je ale důležité být na pozoru před projektováním vlastních schémat do biblického textu, abychom si překroucením Písma neobhajovali své vlastní postoje a konstrukty.

Nechejme pozitivně ovlivňovat naše životy Písmem, a neovlivňujme výklad Písma potřebami našich životů.


PŘÍSPĚVKY


Pašije

Evangelium Mk 14,1-15,47 (Evangelium modře, překlad modrého textu je z katolického čtení.) Rozhodnutí velekněží Bylo dva dni před velikonocemi a svátky nekvašeného chleba. Velekněží a učitelé Zákona hledali příležitost, jak by se lstí zmocnili Ježíše a jak by ho připravili … Celý příspěvek

Rubriky: Biblická východiska | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pašije

Jan 12,20-33

Evangelium Jan 12,20-33 Ekumenický 20 Někteří z poutníků, kteří se přišli o svátcích klanět Bohu, byli Řekové. 21 Ti přistoupili k Filipovi, který byl z Betsaidy v Galileji, a prosili ho: „Pane, rádi bychom viděli Ježíše.“ 22 Filip šel a … Celý příspěvek

Rubriky: Biblická východiska | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jan 12,20-33

Jan 3,14-21

Evangelium Jan 3,14-21 Ekumenický 14 Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen Syn člověka, 15 aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. 16 Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, … Celý příspěvek

Rubriky: Biblická východiska | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jan 3,14-21

Jan 2,13-25

Evangelium Jan 2,13-25 Ekumenický 13 Byly blízko židovské velikonoce a Ježíš se vydal na cestu do Jeruzaléma. 14 V chrámu našel prodavače dobytka, ovcí a holubů i penězoměnce, jak sedí za stoly. 15 Udělal si z provazů bič a všecky … Celý příspěvek

Rubriky: Biblická východiska | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jan 2,13-25

Marek 9,2-10

Evangelium Mk 9,2-10 Ekumenický 2 Po šesti dnech vzal s sebou Ježíš jen Petra, Jakuba a Jana a vyvedl je na vysokou horu, kde byli sami. A byl proměněn před jejich očima. 3 Jeho šat byl zářivě bílý, jak by … Celý příspěvek

Rubriky: Biblická východiska | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Marek 9,2-10

Blahoslavenství

Blahoslavenství máme v Písmu u Matouše a Lukáše (viz. dole). Marek (3,13) zmiňuje jen výstup na horu: “Vystoupil na horu a zavolal k sobě ty, které si vyvolil; i přišli k němu.” V kralickém překladu “blahoslavený” = nejen o posmrtném … Celý příspěvek

Rubriky: Biblická východiska | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Blahoslavenství

Marek 1,12-15

Evangelium Mk 1,12-15 Ekumenický 12 A hned ho Duch vyvedl na poušť. 13 Byl na poušti čtyřicet dní a satan ho pokoušel; byl mezi dravou zvěří a andělé ho obsluhovali. 14 Když byl Jan uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a … Celý příspěvek

Rubriky: Biblická východiska | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Marek 1,12-15

Marek 1,40-45

Evangelium Mk 1,40-45 Ekumenický: 40 Přijde k němu malomocný a na kolenou ho prosí: „Chceš-li, můžeš mě očistit.“ 41 Ježíš se slitoval, vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl: „Chci, buď čist.“ 42 A hned se jeho malomocenství ztratilo a … Celý příspěvek

Rubriky: Biblická východiska | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Marek 1,40-45

Marek 1,29-39

Evangelium Mk 1,29-39 Ekumenický 29 Když vyšel ze synagógy, vstoupil s Jakubem a Janem do domu Šimonova a Ondřejova. 30 Šimonova tchyně ležela v horečce. Hned mu o ní pověděli. 31 Přistoupil, vzal ji za ruku a pozvedl ji. Horečka … Celý příspěvek

Rubriky: Biblická východiska | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Marek 1,29-39

Marek 1,21-28

Evangelium Mk 1, 21-28 Ekumenický 21 Když přišli do Kafarnaum, hned v sobotu šel do synagógy a učil. 22 I žasli nad jeho učením, neboť je učil jako ten, kdo má moc, a ne jako zákoníci. 23 V jejich synagóze … Celý příspěvek

Rubriky: Biblická východiska | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Marek 1,21-28

Marek 1,14-20

Evangelium Mk 1,14-20 Ekumenický 14 Když byl Jan uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a kázal Boží evangelium: 15 „Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu.“ 16 Když šel podél Galilejského moře, uviděl Šimona a … Celý příspěvek

Rubriky: Biblická východiska | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Marek 1,14-20

Jan 1,35-42

Evangelium Jan 1,35-42 Ekumenický 35 Druhého dne tam byl opět Jan s dvěma ze svých učedníků. 36 Spatřil Ježíše, jak jde okolo, a řekl: „Hle, beránek Boží.“ 37 Ti dva učedníci slyšeli, co řekl, a šli za Ježíšem. 38 Když … Celý příspěvek

Rubriky: Biblická východiska | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jan 1,35-42

Jan 1, 1-18

Evangelium Jan 1, 1-18 Ekumenický: 1 Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh. 2 To bylo na počátku u Boha. 3 Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. 4 V … Celý příspěvek

Rubriky: Biblická východiska | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jan 1, 1-18

Lukáš 2,1-14

(Vigilie: Mt 1,1-25; Noc: Lk 2,1-14; Svítání: Lk 2,15-20; Den: Jan 1,1-18) Evangelium Lk 2, 1-14 Ekumenický 1 Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém světě proveden soupis lidu. 2 Tento první … Celý příspěvek

Rubriky: Biblická východiska | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Lukáš 2,1-14

Lukáš 1,26-38

Evangelium Lk 1,26-38 Ekumenický 26 Když byla Alžběta v šestém měsíci, byl anděl Gabriel poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, 27 k panně zasnoubené muži jménem Josef, z rodu Davidova; jméno té panny bylo Maria. 28 … Celý příspěvek

Rubriky: Biblická východiska | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Lukáš 1,26-38

Jan 1,6-8.19-28

Evangelium Jan 1,6-8.19-28 Ekumenický: 6 Od Boha byl poslán člověk, jménem Jan. 7 Ten přišel proto, aby vydal svědectví o tom světle, aby všichni uvěřili skrze něho. 8 Jan sám nebyl tím světlem, ale přišel, aby o tom světle vydal … Celý příspěvek

Rubriky: Biblická východiska | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jan 1,6-8.19-28

Marek 1,1-8

Evangelium Mk 1, 1-8 Ekumenický: 1 Počátek evangelia Ježíše Krista, Syna Božího. 2 Je psáno u proroka Izaiáše: ‚Hle, já posílám posla před tvou tváří, aby ti připravil cestu. 3 Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky!‘ … Celý příspěvek

Rubriky: Biblická východiska | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Marek 1,1-8

Marek 13,33-37

Evangelium Mk 13,33-37 Ekumenický 33 Mějte se na pozoru, bděte, neboť nevíte, kdy ten čas přijde. 34 Jako člověk, který je na cestách: než opustil svůj dům, dal každému služebníku odpovědnost za jeho práci a vrátnému nařídil, aby bděl. 35 … Celý příspěvek

Rubriky: Biblická východiska | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Marek 13,33-37

Matouš 25,31-46

Evangelium Mt 25,31-46 Ekumenický: 31 Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůnu své slávy; 32 a budou před něho shromážděny všechny národy. I oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce … Celý příspěvek

Rubriky: Biblická východiska | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Matouš 25,31-46

Matouš 25,14-30

Evangelium Mt 25,14-30 Ekumenický: 14 Bude tomu, jako když člověk, který se chystal na cestu, zavolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek; 15 jednomu dal pět hřiven, druhému dvě, třetímu jednu, každému podle jeho schopností, a odcestoval. 16 Ten, … Celý příspěvek

Rubriky: Biblická východiska | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Matouš 25,14-30