Markovo evangelium

Na této stránce nabízím odkazy ke kompilátům z různých dostupných komentářů a výkladů osvětlující Markovo evangelium. Soustřeďte se na pozitivní vlivy Písma na svůj život, a nedávejte prostor vlivu svých potřeb a představ na výklad Písma.

Modře jsou zvýrazněné části evangelia, které se neopakují v jiných Evangeliích.

Úvod k Markovu Evangeliu je teprve ve fázi zpracovávání.

Nadpis úryvku z Evangelia podle Marka Odkaz do Písma  

Úvod Evangelia 1,1-13

Jan Křtitel Mk 1,1-8  
Ježíšův křest Mk 1,9-11  
Pokušení na poušti a zvěstování Mk 1,12-15  

Začátek Ježíšova působení v Galileji 1,14-3,6

Ježíš zvěstuje a povolává učedníky Mk 1,14-20  
Uzdravení posedlého v Kafarnaum Mk 1,21-28  
Činnost v Kafarnaum Mk 1,29-39  
Uzdravení malomocného Mk 1,40-45  
Uzdravení ochrnutého Mk 2,1-12  
Povolání celníka Mk 2,13-17  
Spor o půst Mk 2,18-22  
Spor o sobotu a uzdravení v sobotu Mk 2,23-3,6  

 Království Boží a moc hříchu 3,7-6,29

Uzdravení na břehu jezera Mk 3,7-12  
Vyvolení dvanácti Mk 3,13-19  
Ježíš a Belzebul, Ježíšova rodina Mk 3,20-35  
Podobenství o rozsévači vč. výkladu Mk 4,1-20  
Světlo určené na svícen Mk 4,21-25  
O zasetém semenu a hořčičném zrnu Mk 4,26-34  
Utišení bouře Mk 4,35-41  
Uzdravení posedlého v Gerase Mk 5,1-20  
Vzkříšení dcery Jairovy Mk 5,21-43  
Kázání v Nazaretě Mk 6,1-6a  
Vyslání dvanácti Mk 6,6b-13  
Smrt Jana Křtitele Mk 6,14-29  

Nové společenství a jeho vztah k židům i pohanům 6,30-8,26

Nasycení pěti tisíců Mk 6,30-44  
Ježíš kráčí po moři a uzdravení u Genezaretu Mk 6,45-56  
Tradice otců, co člověka znesvěcuje Mk 7,1-23  
Víra syrofenické ženy Mk 7,24-30  
Uzdravení hluchoněmého Mk 7,31-37  
Nasycení čtyř tisíců Mk 8,1-10  
Farizeové žádají znamení, varování před kvasem Mk 8,11-21  
Uzdravení slepého v Betsaide Mk 8,22-26  

Ježíšovo poslání 8,27-10,52

První předpověď utrpení Mk 8,27-35  
Následování Mk 8,34-9,1  
Proměnění na hoře Mk 9,2-10(13)  
Uzdravení posedlého chlapce Mk 9,14-29  
Druhá předpověď utrpení a spor o prvenství Mk 9,30-37  
Varování před svody Mk 9,38-50  
O manželství, rozluce; Ježíš a děti Mk 10,1-16  
Bohatý muž a o majetku Mk 10,17-30  
Třetí předpověď utrpení Mk 10,31-34  
Žádost synů Zebedeových Mk 10,35-45  
Uzdravení slepého u Jericha Mk 10,46-52  

Ježíš v Jeruzaléme 11,1-13,37

Vjezd do Jeruzaléma Mk 11,1-11  
Prokletí fíkovníku, očištění chrámu, uschlý fíkovník Mk 11,12-26  
Spor o Ježíšovu pravomoc Mk 11,27-33  
Podobenství o zlých vinařích Mk 12,1-12  
Spor o daň císaři a o vzkříšení Mk 12,13-27  
Největší přikázání; Mesiáš, Syn Davidův Mk 12,28-37  
Varování před zákoníky a dar vdovy Mk 12,38-44  
Předpověď zkázy chrámu, počátek běd, velké soužení Mk 13,1-23  
Příchod Syna člověka a poučení od fíkovníku Mk 13,24-32  
Výzva k bdělosti Mk 13,33-37  

Pašijní příběh 14,1-15,47

Pašijní příběh Mk 14,1-15,47  

Evangelium o vzkříšení 16,1-16,20

Evangelium o vzkříšení Mk 16,1-20  


Zdroje

Bible (Písmo svaté) v překladu:
Ekumenický 2005 (podle vydání z r. 1985)
Studijní 2009
Jeruzalémský 2009

Tištěné materiály /knihy:
Průvodce Biblí (978-80-87287-13-2)
Slovo a život B (Raniero Cantalamessa)
Lectio Divina 6 (G.Zevini, P.G.Cabra)

Připravené na poličce:
Nad Evangeliem podle Marka (Silvano Fausti)
SP: Evangelium podle Marka (J.R.Donahue, D.J.Harrington)
MSK: Nový Zákon 2 (Meinrad Limbeck)
Ježíš v Evangeliu podle Marka (Jeroným Horák)
PŽ: Marek (v Luxpress)
Výklad Evangelia podle Marka (Petr Pokorný)
Výklad Evangelia sv. Marka (Jan Merell)

Internetové zdroje:
Anglicko-Řecká Bible (odkaz)
Audiovýklad Bible (Český Rozhlas)
Vezmi a čti (Brněnská diecéze)
E-neděle (signály.cz)