Matouš 22,34-40

Evangelium Mt 22,34-40

Ekumenický:
34 Když se farizeové doslechli, že umlčel saduceje, smluvili se 35 a jeden jejich zákoník se ho otázal, aby ho pokoušel: 36 „Mistře, které přikázání je v zákoně největší?“ 37 On mu řekl: „‚Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘ 38 To je největší a první přikázání. 39 Druhé je mu podobné: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.‘ 40 Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“

Katolický:
Když se farizeové doslechli, že Ježíš umlčel saduceje, shromáždili se u něho a jeden z nich, znalec Zákona, ho chtěl přivést do úzkých, a zeptal se: “Mistře, které přikázání je v Zákoně největší?” Odpověděl mu: “‘Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.’ To je největší a první přikázání. Druhé je podobné: ‘Miluj svého bližního jako sám sebe.’ Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.”

Studijní:
Když farizeové uslyšeli, že umlčel saduceje, sešli se spolu a jeden z nich, zákoník, ho chtěl zkoušet a zeptal se: “Učiteli, které přikázání je v Zákoně největší?” On mu řekl: “‘Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.’ To je největší a první přikázání. Druhé je mu podobné: ‘Miluj svého bližního jako sebe samého.’ Na těchto dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.”

Jeruzalémský:
Když se farizeové doslechli, že umlčel saduceje, sešli se vespolek a jeden z nich se ho tázal, aby ho přivedl do úzkých: “Mistře, které je největší přikázání Zákona?” Ježíš mu řekl: “‘Budeš milovat Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.; to je největší a první přikázání. Druhé se mu podobá: Budeš milovat svého bližního jako sebe samého. V těchto dvou přikázáních tkví celý Zákon a Proroci.”

Anglický:
34 Now when the Pharisees heard that he had silenced the Sadducees, they assembled together. 35 And one of them, an expert in religious law, asked him a question to test him: 36 “Teacher, which commandment in the law is the greatest?” 37 Jesus said to him, “‘Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind.’ 38 This is the first and greatest commandment. 39 The second is like it: ‘Love your neighbor as yourself.’ 40 All the law and the prophets depend on these two commandments.”

Řecký:
34
Οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἀκούσαντες ὅτι ἐφίμωσεν τοὺς Σαδδουκαίους συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτό, 35 καὶ ἐπηρώτησεν εἷς ἐξ αὐτῶν [νομικὸς] πειράζων αὐτόν· 36 διδάσκαλε, ποία ἐντολὴ μεγάλη ἐν τῷ νόμῳ; 37 ὁ δὲ ἔφη αὐτῷ· ἀγαπήσεις κύριον τὸν θεόν σου ἐν ὅλῃ |τῇ| καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου· 38 αὕτη ἐστὶν ἡ μεγάλη καὶ πρώτη ἐντολή. 39>δευτέρα |δὲ| ὁμοία αὐτῇ· ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν. 40 ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος κρέμαται καὶ οἱ προφῆται.


Výklad

Srdce = Heart = καρδία (kardias)
– denotes the centre of all physical and spiritual life
– the vigour and sense of physical life
– the centre and seat of spiritual life
– the soul or mind, as it is the fountain and seat of the thoughts, passions, desires, appetites, affections, purposes, endeavours
– of the understanding, the faculty and seat of the intelligence
– of the will and character
– the soul as the seat of the sensibilities, affections, emotions, desires, appetites, passions

Duše = Soul = ψυχή (psuchē)
– the vital force which animates the body
– the seat of the feelings, desires, affections, aversions (our heart, soul etc.)
– the soul as an essence which differs from the body (distinguished from other parts of the body)

Mysl = Mind = διάνοια (dianoia)
– the mind as a faculty of understanding, feeling, desiring
– mind, i.e. spirit, way of thinking and feeling

Mysl = Mind = σύνεσις (suneseōs)
– a running together, a flowing together with knowledge understanding the understanding

Síla = Strength = ἰσχύς (ischuos)
– ability, force, strength, might


Evangelia

Mk 12,28-31/34

Audiovýklad (Spor o daň, vzkříšení a největší přikázání; Český rozhlas)
Audiovýklad (Dvojpřikázání lásky; Český rozhlas)

28 Přistoupil k němu jeden ze zákoníků, který slyšel jejich rozhovor a shledal, že jim dobře odpověděl. Zeptal se ho: „Které přikázání je první ze všech?“ 29 Ježíš odpověděl: „První je toto: ‚Slyš, Izraeli, Hospodin, Bůh náš, jest jediný pán; 30 miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce (καρδία), z celé své duše (ψυχή), z celé své mysli (διάνοια) a z celé své síly (ἰσχύς)!‘ 31 Druhé je toto: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe!‘ Většího přikázání nad tato dvě není.“
32 I řekl mu ten zákoník: „Správně, Mistře, podle pravdy jsi řekl, že jest jediný Bůh a že není jiného kromě něho; 33 a milovat jej z celého srdce (καρδία), z celého rozumu (σύνεσις) i z celé síly (ἰσχύς) a milovat bližního jako sám sebe je víc než přinášet Bohu oběti a dary.“ 34 Když Ježíš viděl, že moudře odpověděl, řekl mu: „Nejsi daleko od Božího království.“ Potom se ho již nikdo otázat neodvážil.

  • Testovací otázka, jestli se Ježíš přihlásí k učení židů.
  • Příkaz “slyš”, následek slyšení je miluj (není to druhý příkaz).
  • Náboženskost (oběti) před vztahy s Bohem (lidma).

Lk 10,25-28

25 Tu vystoupil jeden zákoník a zkoušel ho: „Mistře, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě?“ 26 Ježíš mu odpověděl: „Co je psáno v Zákoně? Jak to tam čteš?“ 27 On mu řekl: „‚Miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce (καρδία), celou svou duší (ψυχή), celou svou silou (ἰσχύς) a celou svou myslí (διάνοια)‘ a ‚miluj svého bližního jako sám sebe.‘“ 28 Ježíš mu řekl: „Správně jsi odpověděl. To čiň a budeš živ.“

Jan 13,34-35

Audiovýklad (Přikázání vzájemné lásky a …; Český rozhlas)

34 Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali; jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem. 35 Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým.“

Jan 15,12: „To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás.
1J 2,7: Nepíšu vám, moji milí, nové přikázání, ale přikázání staré, které jste měli od počátku; staré přikázání je to slovo, které jste slyšeli.
1J 3,14: My víme, že jsme přešli ze smrti do života, protože milujeme své bratry. Kdo nemiluje, zůstává ve smrti.
2J 1,5: A nyní tě prosím, paní, ne že bych ti psal nové přikázání, ale připomínám to, které máme od počátku: abychom milovali jedni druhé.


 Odkazy

Dt 6,4-5
Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný. Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou.

Joz 22,5
Jen se usilovně snažte zachovávat přikázání a zákon, které vám přikázal Mojžíš, služebník Hospodinův, totiž milovat Hospodina, svého Boha, chodit po všech jeho cestách a dbát na jeho přikázání, přimknout se k němu a sloužit mu z celého srdce a z celé duše.“

Lv 19,18
Nebudeš se mstít synům svého lidu a nezanevřeš na ně , ale budeš milovat svého bližního jako sebe samého. Já jsem Hospodin.

Ř 13,8-10
Nikomu nebuďte nic dlužni, než abyste se navzájem milovali, neboť ten, kdo miluje druhého, naplnil zákon. Vždyť přikázání ‚nezcizoložíš, nezabiješ, nepokradeš, nepožádáš‘ a kterákoli jiná jsou shrnuta v tomto slovu: ‚Milovati budeš bližního svého jako sebe samého.‘ Láska neudělá bližnímu nic zlého. Je tedy láska naplněním zákona.

Ga 5,14
Vždyť celý zákon je shrnut v jednom slově: Milovati budeš bližního svého jako sebe samého!

Jk 2,8
Jestliže tedy zachováváte královský zákon, jak je napsán v Písmu: ‚Milovati budeš bližního svého jako sám sebe,‘ dobře činíte.

Mt 7,12
Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi; v tom je celý Zákon i Proroci.

Šema Jisra’el
Slyš Jisraeli! Hospodin, Bůh náš, Hospodin jeden jest. Milovati budeš Hospodina, Boha svého, celým srdcem svým a celou duší svou a celou silou svou, a budou slova tato, která já přikazuji tobě dnes, na srdci tvém...”
<- Jedna z nejdůležitějších židovských modliteb, kterou se židé modlí každé ráno a večer.


Poznámky

Rabín Hillel shrnul Zákon v negativní podobě zlatého pravidla: co nechceš, aby lidé dělali tobě, nedělej ani ty jim. Rabín Simlai oproti tomu tvrdil, že 613 Mojžíšových příkazů bylo shrnuto na jedenáct u Davida v žalmu 15, šest u Izaiáše (Iz 33,15-16), tři u Micheáše (Mich 6,8), dva opět u Izaiáše (Iz 56,1) a po jednom u Ámose (Am 5,4) a Habakuka (Hab 2,4). (vezmiacti.cz)

Příspěvek byl publikován v rubrice Biblická východiska. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.