Archiv rubriky: Biblická východiska

Pro mě, jako učedníka Ježíše, je nejdůležitější mít s ním vztah. Jelikož momentálně neobchází mezi námi (Mt 9,15) a přestože nám seslal Ducha (Sk 2,18), jsou z lidské strany hlavní východiska dostupná přes poznávání jeho nauky. Tu nám zprostředkovává v jedné linii Magisterium a v jiné linii Písmo.

Bible, na rozdíl od Magisteria, není mimo jazykovou stránku svých překladů aktualizována. To znamená, že nám může unikat spousta podstatných reálií a souvislostí. To nám přináší jisté obtíže při pouhém čtení Bible.

Pochopení podstaty komplikovanějších částí textů jen výjimečně zprostředkovává přímo sám Duch. Poměrně spolehlivým řešením je dosti rozsáhlé a hluboké studium. Toho bohužel jako jednotlivci vlastně nejsme schopni, takže nám ho po částech obstarávají specializovaní odborníci.

Tady začíná má práce s Písmem. I po studiích na fakultě se snažím čerpat z různých dostupných komentářů a výkladů. Navíc se snažím kompilaci svých zdrojů zpřístupnit našemu biblickému společenství i případným internetovým čtenářům.

Biblická východiska osvětlená odbornými zdroji jsou jedna stránka studia Ježíšovy nauky. Nesmíme však zapomínat na subjektivní stránku čtení Písma. Každý z nás si do čteného promítá své zkušenosti, představy, postoje a touhy.

To není v zásadě špatně, jelikož nám to může pomoci v sebepoznání a taky to do jisté míry v reflexi našeho duchovního stavu. Je ale důležité být na pozoru před projektováním vlastních schémat do biblického textu, abychom si překroucením Písma neobhajovali své vlastní postoje a konstrukty.

Nechejme pozitivně ovlivňovat naše životy Písmem, a neovlivňujme výklad Písma potřebami našich životů.


PŘÍSPĚVKY


Marek 3,7-12:

Ekumenický 7 Ježíš se svými učedníky se uchýlil k moři. Šlo za ním množství lidí z Galileje; ale i z Judska, 8 Jeruzaléma, Idumeje, ze Zajordání a z okolí Týru a Sidónu přišlo k němu veliké množství, když slyšeli, co … Celý příspěvek

Rubriky: Biblická východiska | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Marek 3,7-12:

Marek 2,18-22

Ekumenický18 Učedníci Janovi a farizeové se postili. Přišli k němu a ptali se: „Jak to, že se učedníci Janovi a učedníci farizeů postí, ale tvoji učedníci se nepostí?“ 19 Ježíš jim řekl: „Mohou se hosté na svatbě postit, když je … Celý příspěvek

Rubriky: Biblická východiska | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Marek 2,18-22

Marek 2,13-17

Ekumenický 13 Vyšel opět k moři. Všechen lid k němu přicházel a on je učil. 14 A když šel dál, viděl Leviho, syna Alfeova, jak sedí v celnici, a řekl mu: „Pojď za mnou!“ On vstal a šel za ním. … Celý příspěvek

Rubriky: Biblická východiska | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Marek 2,13-17

Marek 2,1-12

Ekumenický1 Když se po několika dnech vrátil do Kafarnaum, proslechlo se, že je doma. 2 Sešlo se tolik lidí, že už ani přede dveřmi nebylo k hnutí. A mluvil k nim. 3 Tu k němu přišli s ochrnutým; čtyři ho … Celý příspěvek

Rubriky: Biblická východiska | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Marek 2,1-12

Marek 6,45-56

Evangelium 45 Hned nato přiměl Ježíš své učedníky, aby vstoupili na loď a jeli napřed na druhý břeh k Betsaidě, než on propustí zástup. 46 Rozloučil se s nimi a šel na horu, aby se modlil. 47 A když nastal … Celý příspěvek

Rubriky: Biblická východiska | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Marek 6,45-56

Marek 6,30-34

Evangelium Mk 6,30-34 Ekumenický Apoštolové se shromáždili k Ježíšovi a oznámili mu všecko, co činili a učili. Řekl jim: „Pojďte sami stranou na pusté místo a trochu si odpočiňte!“ Stále totiž přicházelo a odcházelo mnoho lidí, a neměli ani čas … Celý příspěvek

Rubriky: Biblická východiska | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Marek 6,30-34

Marek 6,7-13

Evangelium Mk 6,7-13 Ekumenický Obcházel pak okolní vesnice a učil. 7 Zavolal svých Dvanáct, počal je posílat dva a dva a dával jim moc nad nečistými duchy. 8 Přikázal jim, aby si nic nebrali na cestu, jen hůl: ani chleba, … Celý příspěvek

Rubriky: Biblická východiska | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Marek 6,7-13

Marek 6,1-6

Evangelium Mk 6,1-6 Ekumenický Vyšel odtamtud a šel do svého domova; učedníci šli s ním. Když přišla sobota, počal učit v synagóze. Mnoho lidí ho poslouchalo a v úžasu říkali: „Odkud to ten člověk má? Jaká je to moudrost, jež … Celý příspěvek

Rubriky: Biblická východiska | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Marek 6,1-6

Marek 1,9-11

Evangelium Mk 1,9-11 9 V těch dnech přišel Ježíš z Nazareta v Galileji a byl v Jordánu od Jana pokřtěn. 10 Vtom, jak vystupoval z vody, uviděl nebesa rozevřená a Ducha, který jako holubice sestupuje na něj. 11 A z … Celý příspěvek

Rubriky: Biblická východiska | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Marek 1,9-11

Marek 5,21-43

Evangelium Mk 5,21-43 Ekumenický 21 Když se Ježíš přeplavil v lodi opět na druhou stranu a byl ještě na břehu moře, shromáždil se k němu velký zástup. 22 Tu přišel jeden představený synagógy, jménem Jairos, a sotva Ježíše spatřil, padl … Celý příspěvek

Rubriky: Biblická východiska | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Marek 5,21-43

Marek 4,35-41

Evangelium Mk 4,35-41 Ekumenický 35 Téhož dne večer jim řekl: „Přeplavme se na druhou stranu!“ 36 Opustili zástup a odvezli ho lodí, na které byl. A jiné lodi ho doprovázely. 37 Tu se strhla velká bouře s vichřicí a vlny … Celý příspěvek

Rubriky: Biblická východiska | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Marek 4,35-41

Marek 4,26-34

Evangelium Mk 4,26-34 Ekumenický 26 Dále řekl: „S Božím královstvím je to tak, jako když člověk zaseje semeno do země; 27 ať spí či bdí, v noci i ve dne, semeno vzchází a roste, on ani neví jak. 28 Země … Celý příspěvek

Rubriky: Biblická východiska | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Marek 4,26-34

Marek 3,20-35

Evangelium Mk 3,20-35 Ekumenický 20 Vešel do domu a opět se shromáždil zástup, takže nemohli ani chleba pojíst. 21 Když to uslyšeli jeho příbuzní, přišli, aby se ho zmocnili; říkali totiž, že se pomátl. 22 Zákoníci, kteří přišli z Jeruzaléma, … Celý příspěvek

Rubriky: Biblická východiska | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Marek 3,20-35

Marek 2,23-3,6

Evangelium Mk 2,23-3,6 Ekumenický 23 Jednou v sobotu procházel obilím a jeho učedníci začali cestou mnout zrní z klasů. 24 Farizeové mu řekli: „Jak to, že dělají v sobotu, co se nesmí!“ 25 Odpověděl jim: „Nikdy jste nečetli, co udělal … Celý příspěvek

Rubriky: Biblická východiska | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Marek 2,23-3,6

Matouš 28,16-20

Evangelium Mt 28,16-20 Ekumenický 16 Jedenáct apoštolů se pak odebralo do Galileje, na horu, kterou jim Ježíš určil. 17 Spatřili ho a klaněli se mu; ale někteří pochybovali. 18 Ježíš přistoupil a řekl jim: „Je mi dána veškerá moc na … Celý příspěvek

Rubriky: Biblická východiska | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Matouš 28,16-20

Jan 17,11b-19

Evangelium Jan 17,11b-19 Ekumenický Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal; nechť jsou jedno jako my. 12 Dokud jsem byl s nimi, zachovával jsem je v tvém jménu, které jsi mi dal; ochránil jsem je, takže … Celý příspěvek

Rubriky: Biblická východiska | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jan 17,11b-19

Jan 15,9-17

Evangelium Jan 15,9-17 Katolický Ježíš řekl svým učedníkům: “Jako Otec miloval mne, tak já jsem miloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li moje přikázání, zůstanete v mé lásce, jako jsem já zachovával přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce. … Celý příspěvek

Rubriky: Biblická východiska | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jan 15,9-17

Jan 15,1-8

Evangelium Jan 15,1-8 Ekumenický 1 „Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je vinař. 2 Každou mou ratolest, která nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce. 3 Vy jste již čisti pro slovo, … Celý příspěvek

Rubriky: Biblická východiska | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jan 15,1-8

Jan 10,11-18

Evangelium Jan 10,11-18 Ekumenický 11 Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. 12 Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští je a utíká, když vidí, že se blíží … Celý příspěvek

Rubriky: Biblická východiska | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jan 10,11-18

Lukáš 24,35-48

Evangelium Lk 24,35-48 Ekumenický 35 Oni pak vypravovali, co se jim stalo na cestě a jak se jim dal poznat, když lámal chléb. 36 Když o tom mluvili, stál tu on sám uprostřed nich. 37 Zděsili se a byli plni … Celý příspěvek

Rubriky: Biblická východiska | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Lukáš 24,35-48